Leveringsvoorwaarden T&T Licht en Geluid

Leveringsvoorwaarden T&T Licht en Geluid

ARTIKEL 1 WERKINGSSFEER

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van geluidsapparatuur en/of lichtinstallaties en producten alsmede de verhuur daarvan. (Koop) condities van onze wederpartij worden niet erkent. Indien en voor zover de onderhavige voorwaarden niet in overstemming zijn of kunnen zijn met enige andere terzake geldende voorwaarden, voorschriften en regelingen, prevaleren onderhavige voorwaarden. Afwijking van deze voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, is slechts mogelijk indien zulks schriftelijk wordt overeengekomen. in geval van gedeeltelijke afwijking van deze voorwaarden, blijven de overige voorwaarden van kracht ook indien dit niet uitdrukkelijk is vermeld.

 

ARTIKEL 2 OFFERTEN

Alle geoffreerde prijzen zijn netto, exclusief belasting en/of overige lasten van overheidswege. Alle offerten zijn vrijblijvend.

 

ARTIKEL 3 LEVERTIJD

Opgegeven levertijden als streeftijden te beschouwen. Niet tijdige levering geeft de koper of huurder geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van deze overeenkomst.

ARTIKEL 4 RISICO’S EIGENDOMSOVERGANG

De goederen zijn terstond na aflevering voor risico van koper/huurder, transportrisico inbegrepen. De goederen blijven eigendom van ons, totdat deze door de koper geheel zijn betaald. Voordien mag er niet ten nadele van ons en ten gunste van derden over worden beschikt bijvoorbeeld door verpanding of door eigendommen overdracht tot zekerheid.

 

ARTIKEL 5 BETALING

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering a contant zowel bij verkoop als verhuur. Wij behouden ons het recht voor om door in behandeling nemen van een order een betaling te verlangen van tenminste 10 % van de factuurwaarden van de order. Betaling dient te geschieden uiterlijk op de viertiende kalenderdag na factuurdatum. Wij zijn gerechtigd zonder nadere in gebrekestelling of sommatie wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de vijftiende dag na de factuurdatum. Kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, komen ten laste van de koper c.q. huurder.

 


ARTIKEL 6 RECLAMES

Reclames moeten, om geldig te zijn, binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk bij ons zijn ingediend. Bij verhuur zonder bijleveren van personeel zijn wij nimmer aansprakelijk voor ondeugdelijk (werkend) materiaal. Wij zullen zonder bijleveren van personeel nimmer aansprakelijk kunnen zijn voor de gevolgschade, ook niet indien koper/huurder bewijst dat het door ons geleverde materiaal door onze schuld ondeugdelijk was. Eventueel door ons verschuldigde schadevergoeding zal in ieder geval zijn beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende verkoop/verhuur. Koper/huurder is aansprakelijk voor schade die aan verkochte/gehuurde ontstaat door ondeskundig gebruik.

 

ARTIKEL 7 OVERMACHT

Indien de leverancier van wie wij goederen of half producten betrekken, door welke oorzaak dan ook in gebreke blijft kunnen wij voor de gevolgen daarvan t.o.v. koper of huurder niet aansprakelijk worden gesteld ook niet voor alle andere vormen van overmacht.

 

ARTIKEL 8 GESCHILLEN

Het Nederlands Recht is van toepassing. De Kantonrechter te Eindhoven, resp. de Rechtbank te ‘s Herthogenbosch is bij uitsluiting bevoegd, tenzij wij er mee instemmen elders in rechte optreden.

 

U kunt niet meer reageren